اتیمولوژی اُشتُر (شُتر)

اتیمولوژی اُشتُر (شُتر)
واژۀ اُشتر (شُتُر) در سنسکریت و اوستایی به معنی دارای محافظ بلند (دارای کوهان) به نظر می رسد:
उष्ट्र m. ushTra camel
उच्च adj. uchcha upper
उच्च adj. uchcha tall
उच्च adj. uchcha high
त्र adj. tra protecting
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.