اتیمولوژی بگماز (شراب) و بگمود (جشن خدا، تیرگان)

اتیمولوژی بگماز (شراب) و بگمود (جشن خدا، تیرگان)
این واژه ها ترکیبی از بگ (خداوند، صاحب) ماز و مود (مئذ، موذ، شراب و شادی) به نظر می رسند. جشن کلوخ اندازان عهد اسلامی مقابل جشن بگمود (جشن بگ-می، جشن شراب و ظرف شکنان)، در ترک شراب و عیش و عشرت به نظر می رسد:
دو هفته بر آن گونه بودند شاد
ز بگماز وز بزم کردند یاد.
فردوسی.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.