معنی نام جزیرۀ فرور

معنی نام جزیرۀ فرور
نام این جزیره را می توان در زبانهای هندوایرانی به معنی محل دور از ساحل معنی نمود. به اوستایی فرَ- اَاورَ (بسیار دور [از ساحل]) و به سنسکریت پاراواره (دورتر از ساحل):
पारावार n. pArAvAra further shore
पार m. pAra shore
अवर adj. avara last
अवर adj. avara later
उरु adverb uru (aura) far
فرور. [ف َرْ وَ] (اِ) جدایی. جدا شدن. افتراق. (برهان).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.