معنی محتمل نام شهرهای قیر و کارزین فارس

معنی محتمل نام شهرهای قیر و کارزین فارس
نام شهر قیر را از عهد سلجوقی و به معنی کناری گرفته اند و این با نام قلعۀ کهن آنجا یعنی پرگان (در هیئت پئیری گان، محل کناری) همخوانی دارد.
نام کارزین را می توان کاریز-یئون گرفت یعنی منطقۀ دارای قنات. در ناحیه قیر و کارزین حدود ۳۸ قنات وجود دارد:
कर्षू f. karSU canal
نام فتح آباد متعلق به کارزین هم در این رابطه به نظر می رسد:
पीथ m. pitha drink
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.