مطابقت قران حبشی با زرمهر کارن

مطابقت قران حبشی با زرمهر کارن
نام قران حبشی قهرمان اساطیری حماسی معاصر قباد ساسانی بر گرفته از نام خاندان متنفذ کارن عهد اشکانی و ساسانی به نظر می رسد. نام ولایت نوبیا هم که گاهی در منابع به جای حبشه آمده در این رابطه یاد آور نیهایه (نیسایه، نهاوند) است که مقر خاندان کارن بوده است. خصوصاً عنوان حبشی آن میتواند از هوَ-شه (معرفی کننده شاه) اخذ شده باشد که مقام خاندان تحت عنوان کارن و سورن از جمله زرمهر کارن در عهد قباد ساسانی بوده است:
ह्वयति{ह्वे} verb hvayati[hve] invoke
ह्वयति{ह्वे} verb hvayati[hve] call upon
क्षयति{क्षि} verb 1 kshayati[kshi] rule
به نظر می رسد عنوان ایرج شاه ترکان و چین در رابطه با قران حبشی (زرمهر کارن)، از لقب مهاراجۀ (به معنی شاه بزرگِ) پادشاه بزرگ هپتالی تورامانا (معاصر قباد) اخذ شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.