معنی نام دامغان

معنی نام دامغان
نام دامغان را به معانی ده مغان و محل نگهداری دامها گرفته اند ولی نظر به سدّ آب بزرگ آن در قدیم و نام آن در نقشه های بطلمیوسی یعنی آمبرداکس (جای دارای سدّ)، نام آن در ترکیب دامَ (ساخته)- کان (خان، منبع آب) می تواند به معنی محل دارای سدّ آب مخزنی باشد:
दम m. n. dama house
खा f. khA[n] fountain
अम्बर n. ambara circumference
दक्षा f. dakSA earth
दक्षते{दक्ष्} verb dakSate[dakS] increase
ابودلف جهانگرد عرب دامغان را شهری زیبا با میوه های بسیار و سدّی شگفت انگیز، بازماندۀ دوره ساسانی که آب را به ۱۲۰ بخش برای آبیاری به ۱۲۰ روستا به تساوی تقسیم می‌کرده و نیز از سیب سرخ آنجا که صادر میشده، یاد کرده است. یاقوت حموی نیز از این سدّ بزرگ دامغان سخن رانده است.
دام (سدّ) در زبانهای ژرمن ریشۀ ناشناخته ای دارد، می تواند از زبانهای هندوایرانی-سکایی گرفته شده باشد. دام (خانه، اتاق) در ترکی هم همینطور.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.