معنی نام بسطام

معنی نام بسطام
نام بسطام به صورت ویس- تهم (روستای نیرومند) مفهوم مشابهی را با نام شخصی ویستهم (گسترده نیرومندی) ارائه می نماید. از این روی به سهو گمان شده است که ویستهم فرمانروای خراسان در عهد ساسانی آن را بنا نموده است. غالباً هم در کتب جغرافیایی قدیم بسطام را قصبه ای نیرومند یا شهر کوچک زیبا معرفی نموده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.