معنی نام کهن سنندج یعنی سیسرتو (سیسر صد خانه) و قصبۀ سرمست (سانگی تویی)

معنی نام کهن سنندج یعنی سیسرتو (سیسر صد خانه) و قصبۀ سرمست (سانگی تویی)
نام های کهن شهر سنندج و قصبۀ سرمست (که منقلب شده سمرثه به نظر می آید) در کتیبه های آشوری به صورت سیسرتو (محل بسیار سرد) و بیت سانگی تویی (شینگه-توئی، محل نیرومند، در بین رود دیاله و کرمانشاه) ذکر شده اند:
shayanga; place
तूय adj. tUya strong
समर्थ adj. samartha strong
शिशिरता f. sisiratA cold
शिशिर adj. sisira cold
tu: strong
بر این اساس خود نامهای سنه و سنندج (سَئِنَن-دژ) بر گرفته از سَئِنه (زَئنه، زَئِننگه) به نظر می رسند:
zaen[anghe]: wintery
نام باستانی کلی منطقۀ آن حوالی یعنی زاموآ نیز معنی ناحیۀ زمستانی را می داده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.