وجه اشتراکی لغوی بین زروان، مزدا و وارونا

وجه اشتراکی لغوی بین زروان، مزدا و وارونا
معنی اصلی زروان زمانۀ بیکران است. از وجه اشتقاقی ظاهری برایش اسطوره ساخته اند:
چون نام زروان به ظاهر می تواند معنی مشتاق شادی (آنکه از پیدایی اهریمن مأیوس و از زاده شدن اهورا مزدا شاد شد) و مزدا می تواند معنی سرخوش و نام وارونا معنی خوشی بدهد:
श्रिया f. shriyA happiness
वनति{वन्} verb 1 vanati[van] desire
रावण adj. rAvaNa causing to cry
मदाढ्य adj. madADhya intoxicated
मदाढ्य adj. madADhya drunk
varenangh (varena): luxury
طبق روایت ارمنی زروان در آرزوی داشتن پسری بود که جهان خوبی و نیکی را بیافریند او هزار سال قربانی کرد (قربانی به معنای یزش و نیایش) بعد از گذشت هزار سال که او ناامید شده بود نطفهٔ جفتی توامان در رحم او بسته شد چون زروان به عنوان موجودی بی‌طرف دارای دو جنسیت یا بدون جنسیت است. زروان دارای دو فرزند پسر شد که یکی اهورامزدا سرور خوبی‌ها که حاصل سال‌ها یزش اوست و دیگری اهریمن که حاصل ناامیدی و یاس زروان است. زروان با خود عهد کرد که حکومت جهان را به پسری که اول به دنیا بیاید بسپارد. اورمزد که دارای علم و حکمت بود از موضوع آگاه شد و به برادر خود خبر داد آنگاه اهریمن رحم زروان را پاره کرد و از آن بیرون آمد و گفت من آن پسری هستم که منتظر او بودی آنگاه زروان گریست و ناامید شد بعد که اورمزد به دنیا آمد او شاد شد و گفت این همان فرزندی است که منتظر او بودم اما طبق قولی که داده بود حکومت جهان را به مدت نه هزار سال به اهریمن واگذار کرد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.