معنی نام مناطقی در آذربایجان

معنی نام مناطقی در آذربایجان
آربطان (اروَ-تان، محل رسا و نیرومند)، باسمنج (وهو-سپنج، استراحتگاه خوب)، وایقان (وایگ-ان، محل بافندگان)، ورزگان (محل کشاورزی)، یامچی (محل پیک سواره)، شندآباد (شیندا-وار، محل دژ)، شربیان (محل شریف)، سیس (سی-اوس، محل چشمه زارها) و اوشتبین (اوشتَ-بئون، محل خوشبختی و تندرستی).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.