مطابقت زیکرتو با شهرستان هشتری (هشترود)

مطابقت زیکرتو با شهرستان هشتری (هشترود)
نام زیکرتوی باستانی (در معنی بسیار سرد) با شهرستان پربرف و سرمای سابق هشتری (در معنی دارندۀ سرما) مطابقت دارد:
शीकर m. shikara (zikara) coldness
शीकर adj. shikara (zikara) cold
तवस् adj. tavas (tu) strong
hva (ha): possess
शीतल n. shitala (shitara) coldness

शीयते{श्यै} verb pass. shiyate[shyai] freeze

 

واژۀ شَخته (سرمای زمستانی شدید، علی القاعده همان سهییَته/شهییَته سنسکریت) در فارسی و آذری در این رابطه به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.