معنی خوسف

معنی خوسف
در افزوده های پارسی ویکی به لغت نامۀ دهخدا، افسانه سرایی کرده و نام خوسف را گرجی -روسی آورده اند. در حالی که آن در زبانهای هندوایرانی به معنی محل میوۀ پستان مانند (انار) است:
कुचफल m. kucha-phala having fruits shaped like the female breast.
फल n. phala fruit
به نظر می رسد در اینجا به جای پهله سنسکریت (بر، میوه)، واژۀ سِف (سیب) به کار رفته است و سِف در انتهای خوچه ادغام گردیده است. خوچه (خوچ) در فرهنگنامۀ دهخدا به معنی کلاهخود (نیم کروی) آمده است.
خوسف. (اِخ) نام ناحیتی است به بیرجند و بدانجا درخت اناری است که محیط تنۀ آن متجاوز از ۸۰ سانتیمتر است و هر سال ۴۰۰ کیلوگرم بار میدهد. (از یادداشت دهخدا).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.