معنی نامهای شاهنامه ای برته (فرته) و فرطوس

معنی نامهای شاهنامه ای برته (فرته) و فرطوس
در شاهنامه یکی از سرداران کیخسرو نامش برته (فرته) پسر توانه (توانمند) است. این نام به صورت پَرِته در اوستایی به معنی جنگاور است.
نام شاهنامه ای فرطوس را بر این اساس می توان به معنی دوستدار جنگاوری گرفت. این نام به صورت pratavas در سنسکریت به معنی بسیار نیرومند است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.