معنی نام نهر سَدیر

معنی نام نهر سَدیر
نام نهر سَدیر را از سه دیر فارسی می دانند. ولی اگر آن را صفت این نهر بگیریم، آن به معنی اوستایی نهر شتابنده خواهد بود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.