اتیمولوژی فندک (وَندک)

اتیمولوژی فندک (وَندک)
برخی ریشۀ مکر و حیله برای فندک/بندک قائل شده اند ولی بهتر است آن با کلمهٔ اوستایی وَندَکِ (از ریشهٔ وید: سود جستن) به معنی فراهم کننده (فند، وسیله) سنجیده شود. پس می توان در مجموع آن را ترکیب اوستایی وَند-دَغ یعنی وسیلهٔ سوزاندن در نظر گرفت. به نظر می رسد کلمهٔ فنّ به معنی راه حلّ مشکل با واژهٔ فارسی فند (وسیله، راه حلّ) مرتبط و معرّب از فارسی با‌شد. فنّ در عربی در اصل به معنی گونه و نوع بوده است:
दाह m. dAha(dagha) heat
दाह m. dAha(dagha) glowing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.