معنی نام اوکسیارتس

معنی نام اوکسیارتس
نام این امیر سغدی که دخترش روشنک با اسکندر ازدواج کرده بود به معنی کامیاب در ثروت (وخشی-اَرِته) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.