اتیمولوژی واژهٔ معرّب نقش

اتیمولوژی واژهٔ معرّب نقش
گفته میشود واژهٔ نقش معرّب نگشن (نگش) سغدی، از نگاشتن است و این خود بر گرفته از نی – کش اوستایی یعنی روی زمین یا چیزی کشیدن و نگاشتن است. نقش در قاموس قرآن یاد نشده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.