اتیمولوژی واژهٔ قهرمان

اتیمولوژی واژهٔ قهرمان
واژهٔ معرّب قهرمان به صورت گراهیه مانو در سنسکریت به همین معنی مرد انتخاب گشته و به حساب آورده شده است. از این ریشه واژهٔ اوستایی گَر به معنی بزرگداشت است:
ग्राह्य adj. grAhya to be chosen or taken account of
मनु m. manu man
واژهٔ مان در فرهنگنامه های فارسی در معنی آقا و سرور و شخص بزرگ، مرکب از ما (مه، بزرگ) و نا (کس) به نظر می رسد. بنابراین قهرمان یعنی شخص محترم برگزیده و بزرگداشت شده.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.