پادشاهان کیانی و نوذری اوستا

پادشاهان کیانی و نوذری اوستا
در مدت بیش از چهل سال راه هرتسفلد را ادامه داده و بدین نتایج رسیده ام:
کیانیان همان پادشاهان ماد، پیشدادیان نوذری (فرتریان، حکمرانان پیشین) همان هخامنشیان شاخهٔ کوروش و نوذریان (حکمرانان نو) همان خاندان ویشتاسپ هخامنشی هستند و زرتشت سپیتمان همانطوریکه هرتسفلد دریافته همان سپیتاک سپیتمان حاکم بلخ و پسر خواندهٔ کوروش و نوادهٔ دختری آستیاگ است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.