معنی نام قونیه (ایکونیهٔ باستانی)

معنی نام قونیه (ایکونیهٔ باستانی)
نام قونیه (ایکونیهٔ باستانی) را به خاطر ظاهر یونانی آن به معنی شمایل گرفته اند؛ ولی معنی هتیتی آن یعنی سرد، به وضوح گویای وضعیت اقلیمی آن است:
ekuna-: cold
Konya has a cold semi-arid climate (BSk)
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.