اتیمولوژی واژهٔ horse

اتیمولوژی واژهٔ horse
در بارهٔ اتیمولوژی این واژه گفته شده است که آن از زبان سرمتهای هندوایرانی گرفته شده است و در زبان آنها این واژه می توانست به معنی خوب رونده باشد:
hu: well
रथ m. ratha (rasa) goer
نام روس ها (تراسپیان باستانی، اسب پرورها) نیز می تواند ریشه در این واژه داشته باشد. نام قبایل ژرمنی گوت هم در سنسکریت به معنی اسب است. چون هرودوت نام گوتهای گپیدی (گوتهای آرام) را آریماسپیان (دارندگان اسبهای آرام) و پرستندهٔ خدای یک چشم (اودن) معرفی کرده است:
घोट m. ghoTa horse
ga (ग).—a S That goes
अत्य adj. atya swift
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.