اتیمولوژی تاج و تیاره و کیدار[یس]

اتیمولوژی تاج و تیاره و کیدار[یس]
واژه های تاج و تیاره و کیدار به معنی کلاه محافظت کنندهٔ بی نظیر و عالی به نظر می رسند:
तायते{ताय्} verb 1 tAyate[tAy] protect
अजय adj. ajaya unsurpassed
अजय adj. ajaya unconquered
आर्य adj. Arya honourable
अर्य adj. arya (Ara) excellent
खिद्यते{खिद्} verb 4 khidyate[khid] be pressed down (hat)
واژهٔ عاج هم می تواند معرّب از همین جزء آجیه (بی نظیر و فتح نشدنی) در تایَجیه (تاج) باشد:
بامدادان که صبح زرین عاج
کرسی از زر نهاد و تخت از عاج.
نظامی.
– تخت عاج ؛ تختی که در آن عاج بکار رفته باشد:
ببوسیدم این پایهٔ تخت عاج
دلم گشت روشن بدین فر و تاج.
فردوسی.
چو کاوس را دید بر تخت عاج
ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج.
فردوسی.
یکی تخت عاج و یکی تخت چغ
یکی جای شاه و یکی جای مغ.
اسدی.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.