مطابقت هیپار دیپ ها با ساگارتیان مادی (نیاکان گورانها)

مطابقت هیپار دیپ ها با ساگارتیان مادی (نیاکان گورانها)
در کتیبه های عیلامی از قومی به نام هیپار دیپ (به زبانهای سامی یعنی حفاران، غارنشینان) در حوالی عیلام نام برده شده است که با ساگارتیان مادی (یعنی سنگ کنان) نیاکان گورانها مطابقت می نماید.
خود نام های گوران و کرمیثین (کرما-شَیَن، کرمانشاه) را می توان به معنی غارنشین و محل غارهای سنگی گرفت:
गह्वर m. gahvara cave
این واژه مأخذ کلمات گهواره و گور نیز به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.