اتیمولوژی ستیغ

اتیمولوژی ستیغ
ستیغ ترکیب سته (ایستاده) و تیغ (تیز) به نظر می رسد:
तिष्ठति{स्था} verb 1 tiSThati[sthA] stand
तेज m. teja sharpness
تیغه (تیگره، تیزه) :دیواری که از خشت خام یا آجر سازند و آنها را از پهنا پهلوی هم قرار داده محکم کنند. (ناظم الاطباء). دیواری که ستبری آن ستبری یک خشت است. دیواری که از یک خشت پخته یا خام کرده باشند با خشتهای عمودی نهاده، یعنی قطر دیوار همان قطر خشت باشد. دیواری که قطر آن تنگ ترین بعد خشت یا آجر و امثال آن باشد. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.