معنی نام شهر تیران اصفهان

معنی نام شهر تیران اصفهان
نام تیران را با تهران سنجیده اند و خود تهران به صورت اوستایی تهرایی-ان به معنی محل منسوب به پناهگاههای زیر زمینی است که در سفرنامه های قدیمی از آنها یاد شده است. جالب است که در شهرستان تیران دو شهرک زیر زمینی کشف گردیده است.
کلمهٔ تهرایی (پناهگاه) در اوستا حاوی رمز نام تهران است. اکثر محققین موقع بررسی نام تهران به کتابهای فرهنگ واژه های اوستا و یادداشتهای گاثاها مراجعه نکرده اند تا آن را در یابند. شهرهای تبریز (تورز، محل مخفیگاههای نیرومند) و سامن (محل آرامش، کارخوندیر) هم دارای مخفی گاههای زیر زمینی گسترده بوده اند:
Śamana (शमन, “the settler”)
kar: stone
अधस्तात्खनति{खन्} verb 1 adhastAtkhanati[khan] cave
धीर adj. dhira firm
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.