معنی گُناباد، وان، اورمیه و واژه های معرّب قصبه و قنات

معنی گُناباد، وان، اورمیه و واژه های معرّب قصبه و قنات
نظر به واژهٔ فارسی کَن-آو (محل کنده شده برای آب، به آذری قَناو، راه آبه)، همچنین واژه های سنسکریتی گَن/گم (رفتن) و وِنی (نهر، آب جاری) که در پهلوی می توانست به صورت گِنی (گنا) در آید، نام گُناباد می تواند بر گرفته از نام قنات قصبهٔ معروف آن باشد:
ganga(gan/gam): the goer, stream.
वेणी f. veNi stream
نام «قصبهٔ» قنات گناباد هم به صورت گاس-آبه که دقیقاً معنی آپَ-ده (محل آب، آبادی) دارد، معرّب به قصبه شده است که این خود در قاموس قرآن نیامده است. و واژهٔ قنات (کهَناتَ) به معنی جای حفاری شده است:
खनातक adj. khanAta[ka] dug up or unearthed
نام دریاچهٔ وان هم در این رابطه به معنی جای آب (دریاچه) است:
पानीय n. pAniya (van) water
ya: place
نام دریاچهٔ اُرومیه (اورمیه) دریاچهٔ موّاج به نظر می رسد:
ऊर्मि f. Urmi wave
ya: place
معنی نامهای کهن شهر اورمیه یعنی اورمیاته و آر-مائیت:
ऊर्मि f. Urmi wave
जात ppp. jAta (yata) become
ar: become
mait: wave
منطقه دریاچهٔ ارومیه میتانی نشین و مادی نشین بوده است نه سامی نشین که بسیاری نام آن را سامی فرض کرده اند. شهر ارومیه نام کهنش اورمیاته/آرمائیت (محل آمدن موج) بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.