ریشهٔ واژهٔ هَب/حب اصفهانی

ریشهٔ واژهٔ هَب/حب اصفهانی
این واژه که در نوشته های کهن آمده و اکنون نیز در اصفهان به معنی خُم و دبه به کار می رود بر گرفته از هَپ اوستایی به معنی نگهدارندهٔ مایع است. خود واژهٔ خُم هم به شکل کوم در کُردی و سنسکریت به همین معنی جای تجمع مایع و آب است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.