مطابقت ساگارتیان مادی (استادان سنگ کنی، گورانها) با آریزانتیان مادی

مطابقت ساگارتیان مادی (استادان سنگ کنی، گورانها) با آریزانتیان مادی
نظر به دخمه های پادشاهان بزرگ ماد کیاخسار در قیزقاپان و آستیاگ در دکان داود که در منطقهٔ گورانها (اخلاف ساگارتیان) واقع شده اند، منظور هرودوت از آریزانتیان مادی همان ساگارتیان مادی (گورانها) بوده اند:
गुर adj. gura foremost
अर्य m. arya master
सङ्घ m. saGgha group
आर्थ adj. Artha respectable
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.