جشن سده

جشن سده پیوندی استوار با آتش دارد و هنوز هم نزد زرتشتیان این جشن در دهم بهمن ماه برگزار می شود.این جشن به روایت شاهنامه یادآور روزی است که هوشنگ پیشدادی به تصادف به هنگام پرتاب سنگی به سوی ماری آتش را کشف کرد.

جشن سده

ابوریحان در التفهیم از جشن سده می گوید:”سده آبان روز است از بهمن ماه و آن دهم باشد و اندر شبش که روز دهم است و میان روز یازدهم آتش ها زنند به گردو و بادام و گرد بر گرد آن شراب خورند و لهو و شادی کنند و نیز گروهی از آن بگذرند به سوختن جانوران،امّا سبب نامش آن است که فاصله این جشن تا نوروز پنجاه روز است و پنجاه شب و نیز گفته اند که از فرزندان پدر نخستین صد تمام شد.اما سبب آتش کردن و برداشتن ان است که بیوراسب توزیع کرده بود بر مملکت خویش هر روز دو مرد تا مغزشان بدان درویش کند که بر کتف های او بود…چون اَفریدون وی را بگرفت به هنگام سده بود…”

جشن سده در شیراز
جشن سده در شیراز

You might also like
1 Comment
  1. HarlanAhmad says

    😃 thank you so much for this awesome internet site me and my family favored this content and sixth sense

Leave A Reply

Your email address will not be published.