معنی ابزار اوستایی جمشیدی سوورا و اشترا

معنی ابزار اوستایی جمشیدی سوورا و اشترا
سوورا به صورت سورنگه (تونل) در سنسکریت اشاره به نی یا شیپور دارد:
सुरङ्गा f. surangA tunnel
اشترا در اوستایی و اسیدهارا در سنسکریت به معنی خنجر و شمشیر هستند:
असिधारा f. asidhArA edge of a sword
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.