معنی نام روستاهای ازغند و ازغد خراسان

معنی نام روستاهای ازغند و ازغد خراسان
به ظاهر نام قصبهٔ ازغند ترکیب اَاوز اوستایی (اَاوج، نیرومند) و غند (کند، شهر/روستا) به نظر می رسد.
ولی با توجه به واژۀ اَوِستائی اَاُذَ (آب بسیار) نام این روستا و روستای ازغد می توانند به معنی محل آب فراوان باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.