اسطوره ها و افسانه ها

گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان

آرشیو کلمه کلیدی: انسان،


انسان، هنگام خلق اسطوره، دین را شناخت