رپیثوین سرور گرمای نیمروز

رپیثوینRapithwinسرور گرمای نیمروز ماههای تابستان و تقابل ضروریِ سود بخشی تیشتر است.خورشید پیش از ورود شر بر فراز جهان و دار قرار گاه رپیثوین یا رفتون بی حرکت بود و بدین سان رپیتوین سرور جهان آرمانی است.در باور زرتشتیان اهوره مزدا به هنگامی از روز که رپیثوین بود قربانی کرد و آفرینش از آن پدید آمد و فرجام جهان نیز به زمان رپیتوین و در همین زمان است که رستاخیز تحقق می یابد.بدین سان رپیثوین نه فقط سرور زمان آغازین که سرور زمان بازسازی نیز هست.رپیتوین همه سال در کار است و هنگامی که دیو زمستان بر جهان یورش می برد رپیتوین به زیر زمین می رود و آبهای زیر زمین را گرم نگاه می دارد تا گیاهان و درختان زنده بمانند.بازگشت سالانه او در بهار بازتابی از پیروزی نهایی خیر و کاری است که اداره آن با اوست؛تا زمانی که سرانجام شر مغلوب و فرمانروایی خدا بر زمین تحقق بیابد.

جشن رپیتوین بخشی از جشن نورورز،روز نو در سال واقعی و نیز روز نو در زمان آرمانی آینده است.آمدن وی بر زمین زمانی برای شادمانی و امید به زستاخیز و نمادی از پیروز نهایی خیر بر شر است.

زمان رپیثوین گاه از نیمروز تا غروب و او را همانند پاسداران دیگر زمانهای روز فرشتگان یاری دهنده ای هست که “فرادت فشو” و “زنتوم” نام دارند.

دیگر پاسداران زمانهای روز و شب در آیین زرتشت عبارتند از:

اوزیرن از غروب تا سر شب،ایوه تریتوم از شام گاه تا نیمه شب و اوشهن از نیمه شب تا بامداد و همه ایزدان این فرشتگان اوقات را یاری می کنند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.