مطابقت ایزد هومبان عیلامی با هومبابای بابلی و ایزد هوم هندوایرانی

مطابقت ایزد هومبان عیلامی با هومبابای بابلی و ایزد هوم هندوایرانی

 

در ایزد کده عیلامی هومبان ایزد فرمانروای آسمان و ملقب به خدای بزرگ که در تصاویرش در رابطه با آب و گیاه است، به وضوح قابل قیاس با غول عیلامی دارای هفت کیتن (نیروی مقدس الهی) و نگهبان جنگل مقدس درختان سدر هومبابا در نزد بابلیها و ایزد بزرگ شراب و گیاه هوم دارای چشمان درخشان (خورشید و ماه) در باورهای هندوایرانیان است. هومبان در نزد ایرانیها می توانست به هوم درخشان و نزد سومریها به صورت هومبابا به معنی مسئول رستنیها   گرفته شود: جزء “هومبا” در فرهنگ لغات سومری به معنی رستنی ها و “با” به معنی مسئولیت داشتن است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.