مطابقت نستورِ نِلوس و غول مخاصمش اِریوثالیون با داود و گُلیاث (جالوت)

مطابقت نستورِ نِلوس و غول مخاصمش اِریوثالیون با داود و گُلیاث (جالوت)

در ویکیپدیای انگلیسی به درستی “منشأ داستان نبرد داود (عزیز) و گُلیاث (دروازه، جالوت) را اسطورۀ ایلیادی نبرد نستور (آنکه از سفرها پیروزمند باز می گردد) فرزند نلوس (عزیز) پادشاه پیلوس (دروازه) با غول اِریوثالیون (همواره نیرومند و نترس) گرفته اند”: نستور و پدرش نِلوس با داود و غول اِریوثالیون (همواره نیرومند و نترس) و پیلوس (دروازه) با گُلیاث (دروازه) و فلسطین  جایگزین شده اند. از نظر ظاهر نام داود به جای ایزد رعد اداد و پادشاه آشوری اداد نیراری (ایزد اداد یاور من است) می باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.