معنی سنسکریتی نامهای چوآتراس و پاراچوآتراس

معنی سنسکریتی نامهای چوآتراس و پاراچوآتراس

در منابع یونانی و رومی بین سالهای ۳۰ و ۶۴۰ میلادی سرزمین کادوسیان بین ماد و کوه چوآتراس (پاراچوآتراس) یاد شده است. نامهای این کوه در معانی سنسکریتی آن محل تیرانداز و  تیر اندازی، یاد آور کوه رویان (محل تیراندازان) است که آرش اساطیری تیر معروف خود را از آنجا پرتاب کرده است:

चापधर adj. chApadhara bow-armed
चापधर m. chApadhara Sagittarius

रुह् f. ruh shoot

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.