معنی محتمل هپتَ پَت

معنی محتمل هپتَ پَت

چنانکه دکتر تورج دریایی در مقالۀ خود “دو نکته در باب جغرافیای تاریخی ایران” آورده است: “لقب [ یا نام] فرماندهی هخامنشی به نام [یا لقب] وهیادرنگ [به لغت اوستایی یعنی متصدی خوب] را منبعی آرامی به صورت هپتَ پت ذکر کرده که هنینگ آن را خدای یک هفتم، مدافع یک هفتم معنی کرده است.”

ولی با توجه به واژۀ اوستایی مرکب هَپ-ایته پَت این عنوان/نام را هم می توان به معنی سرور پاینده گرفت.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.