معنی نام افشین

نامهای افشین و خیذر به معنی شیر هستند

واژۀ شیر درنده در زبانهای سامی با کلماتی نظیر آری، لبهی (لاوی) و اسد و حمزه بیان شده است. کلمۀ حیدر که در قرآن نیامده است و در زبانهای سامی دیگر دیده نمیشود، طبق قاعده معرب از خیذر ایرانی و کِسَری سنسکریت به معنی شیر درنده (و نیز طاس مو) است. خود نام افشین (فشین) در زبانهای ایرانی علی القاعده بر گرفته اخشین (خشین) است که به صورت کِشین در سنسکریت به معنی شیر درنده است. جالب است که نام افشین-خیذر در اسطوره کوروغلو (تخلص عاشیقی بابک خرمدین) به صورت کچل حمزه آمده است..

You might also like
2 Comments
  1. Shahin says

    تا اندازه ای درست اما غلطه واژه افشین تازی شده واژه اخشین و از خشین به معنی شاه میاد که شبیهش توی نام هایی مانند خشایار ارتخشتره یا اردشیر و هوخشتره اومده

    1. Afshin says

      اردشیر خودش نام تورکی است اول اطلاعاتت رو کامل کن بعد بیا نظر بده

Leave A Reply

Your email address will not be published.