سندی بر تعلق قومی هپتالان به اقوام مارپرست آلان

سندی بر تعلق قومی هپتالان به اقوام مارپرست آلان

با توجه به نام اقوام سئورومات (همراه دارندگان سمبل مار) و آلان (منسوبین به موجود سَمّی=مار) و اینکه نام قوم هپتالان در شاهنامه با سمبل کرم هفتواد (هفت ایل پرستنده “کرم= اجی، مار”) ظاهر میشود، می توان نام هپتالان به معنی هفت ایل مارپرست (هفت-آلان) گرفت. در شاهنامه کشته شدن کرم هفتواد (منظور هپتال پادشاه هپتالان) به جای بهرام گور به اردشیر بابکان نسبت داده شده است که بر اساس داستان کارنامه اردشیر بابکان است که در آنجا از هفتال (هفتواد) با نام هفت بوخت (پادشاه هفت ایل) معاصر اردشیر بابکان یاد گردیده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.