معانی محتمل چند نام دشوار در شاهنامه

معانی محتمل چند نام دشوار در شاهنامه

اَهرَن (جنگاور)، برموده (پرموده، شادمان)، تُبُرگ (مرد بی ریش)، خشنواز (فرمانروایی کننده)، رشنواد (از خانواده دادگر)، شنگل (شنکله، کُشنده)، رغمان (عاشق پیشه)، زادشم (زئی-دوشم، دعاکننده برای بخشش گناهان)، سپنسار (سرور خردمند)، سپهرم (رماننده سپاه)، سنباد (رهبر اتحادیه)، کُهرم (رمندۀ کوهی)، کهیلا (پُر سخن)، لنبک (جستجوگر)، لهّاک (فلزپوش)، نستار (خطرناک)، هیزیل (خندان) و هیشوی (نیرومند).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.