نامهای قدیمی نهاوند

 

نامهای قدیمی نهاوند

به نظر می رسد نامهای بیت ریه هاپی (خانۀ شبان بزرگ) در کتیبۀ شیلخاک اینشوشیناک و نیشای کتیبه بیستون به معنی محل دارای استراحتگاه و کاروانسرا (نی-سای) و زرا-نیس نقشه های بطلمیوسی (نیسای زرین) متعلق به نهاوند بوده اند که نامش از تبدیل حرف س به ه و اضافه شدن پسوند ملکی وند به نیسا (نیها) پدید آمده است.

 

http://members.casema.nl/h.vandeukeren/histotron/086n38sc05.htm

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.