مشتبه شدن نام شهر دُوان (نینوا ، دژ بهمن) با نام شهرهای آمُل و اردبیل

مشتبه شدن نام شهر دُوان  (نینوا ، دژ بهمن) با نام شهرهای آمُل و اردبیل

در کتاب پهلوی زند وهومن یسن آمده است: “شهر دُوان (محل خوشی) متصف به داوری سخت پایتخت آشورستان است که مردم آشور بدانجا باشند و در آن نشیمن گزیده اند، کسانی آن را پناهگاه دیوان گویند”:
देवन devana n. pleasure-ground. द्युवन् dyuvan m. heaven.
Nineveh: handsome; agreeable
از اینجا معلوم میشود اطلاق نام دیو به آشوریان از ظاهر نام ایرانی مقّر ایشان نینوا یعنی دوان (در واقع یعنی محل خوشی، مئذنه اوستایی) بر خاسته بوده است.
نام شهر آمُل مازندران یعنی آمُل (شهر گرانبها)، وهومن (خانۀ عالی) و مازن (مَئِذَن= محل خوشی) که با آمدن آشوریان به آنجا مصادف شده و با نامهای نینوا و دُوان مترادف بوده با آنها مشتبه شده است. نام دژ بهمن و آمل کتاب پهلوی شهرستانهای ایران در مقام شهر زادگاهی زرتشت و ساختۀ زندگ پر مرگ در آذربایجان به سبب ترداف نام همچنین با اردبیل (شهر ثروت) یکی گرفته شده است: مطابق روایات عهد اسلامی  زردشت از شهر اردبیل و کوه سبلان ظهور کرده بود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.