مطابقت نامهای سیساک، سکاسنه، سیونیک

مطابقت نامهای سیساک، سکاسنه، سیونیک

این هر سه  که نامهای مردمی باستانی در سمت قره باغ  آمده است، معانی همراه دارندگان سگان (سهه-ساک)، اهدا کنندۀ سگان و منسوبین به سگ را می دهند. مطابق استرابون سوغات مردم آلبانی به اسکندر دو سگ بود که شیر درنده را مغلوب می کردند. به نظر می رسد قشقایی ها  که نامشان به صورت کا-سگایی معنی سگپرست می دهد از اعقاب این مردم بوده اند که به همراه بیاتها از اران به فارس کوچ کرده اند. هنوز سگان شیروش بر گبه های قشقایی نقش می بندند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.