معنی محتمل نامهای قفقازی لک و لاز

معنی محتمل نامهای قفقازی لک و لاز

احتمال زیاد دارد لک در قفقاز به معنی مازندرانی آن کنار و بلندی کناری بوده باشد که در فرهنگ طبرستان قید شده است. لک در خود قفقاز می تواند مرکب از پیشوند قفقازی مکان لَ بعلاوه ک (کوه) فارسی بوده و با نام داغستان و قفقاز (کوهستان) مربوط بوده باشد و بر این پایه ها در اساس نام جغرافیایی است نه نام قومی. نام لازها هم بر این اساس به معنی مردم منسوب به مکان عقاب است. نام دریاچه سوان ارمنستان را که با لاز مقایسه کرده اند در معنی اورارتویی دریاچه ها یاد آور نام قوم سائینی اوستا (منظور ارامنه) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.