مطابقت فرش نوتر کتاب پهلوی بندهش با کوروش و فرائورت

مطابقت فرش نوتر کتاب پهلوی بندهش با کوروش و فرائورت

در نسخه ایرانی بندهش در فصل ۳۳ که داستان گزندهایی است که در هر هزاره به ایران رسید، آمده است: ” افراسیاب فرش نوتر پسر منوچهر را کشت” (فرش نوذر منوچهر بی اوزد). می دانیم که در عهد باستان دو تن از فرمانروایان بزرگ و محبوب ایرانیان مادی و پارسی به دست سکاها کشته شده اند: فرائورت (فرود سیاوش) و کوروش (ایرج فریدون). در اینجا با توجه به ارتباط نام نوذر (فرمانروای نو) با ایرج فریدون و نواده دختری ایرج به شمار رفتن منوچهر (چیش پیش) معلوم میشود که روایات مربوط به کشته شدن فرائورت و کوروش در اینجا در هم آمیخته و یکی شده اند: چون از سویی فرش نوتر (نیای نوذریان، هخامنشیان) در مقام فرشوشتر (شهریار نو) همان کورش است و از سوی دیگر به قول گزنفون کوروش نیای کوروش نواده دختری آستیاگ اول (فرائورت، فرود سیاوش) و پسر چیش پیش (منوچهر) بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.