معنی نامهای اُردک

معنی نامهای اُردک
نظر به دَک فارسی به معنی پی و دهوک سانسکریت (به طرف پایین کشیدن) و دوک انگلیسی (مرغابی و شیرجه رفتن)، اُردک (اَاُردک) در زبانهای ایرانی به معنی به سوی پایین شیرجه رونده بوده است. بنابراین نامهای بت و اتیکای اُردک هم به معنی شیرجه رونده به نظر می رسند:
पात m. pAta falling down
बाडते verb bADate {bAD} dive
अधः indecl. adhaH under, च्यवते verb 1 chyavate {chyu} fall down

سیکای مازندرانی را نیز می توان از ریشه «سی» به پایین شیرجه رفتن گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.