معنی و اتیمولوژی محتمل قهرمان

معنی و اتیمولوژی محتمل قهرمان
واژۀ قهرمان را معرب می دانند ولی ریشۀ قانع کننده ای برای آن ارائه ننموده اند. می توان آنرا در سنسکریت به معنی مرد نیرومند گرفت:
कल्य adj. kalya (kara, khara) strong, मनु m. manu man
ممکن است نام های کریمان (از نیاکان شاهنامه ای رستم) و قهرمان در معنی پهلوان با این کلمۀ سنسکریتی به معنی نیرو مربوط بوده باشند:
क्रम krama m. strength

این ترکیب در معنی مرد کشنده (معادل آمارد) هم بسیار محتمل به نظر می رسد:


कार kAra m. killing, मनु manu m. man

در فرهنگ معین، واژۀ قهرمان از کوهرومان پهلوی (کار اندیش) گمان شده است. ولی در همین راه معنی دارای منش ستمگرانه در اوستایی و سنسکریت مناسب می افتد:
खरु adj. kharu cruel, मन n. mana thought
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.