مقایسۀ سادۀ نام پادشاهان کیانی با پادشاهان ماد

Azin Marzoboom
این موضوع خیلی جالبیست. من اصلا حدس نمیزدم کیانیان پایه ای تاریخی داشته باشد. اخیرا یکی اینجا به من گفت واقعی است و من امکان نداشت آنرا قبول کنم. حال کمی شک مرا گرفته. میشود لطفا بیشتر توضیح دهید. منظورم خواندن کتاب و مقاله نیست (وقت آن فعلا نیست) بلکه توضیحی که بعنوان مثال پشت یک میز در یک بار در شهری در ایرلند در حین خوردن آبجو میشود، داد.
Javad Mofrad
نامها و لقبهای پادشاهان کیانی را با پادشاهان ماد مقایسه کردن (سوای وجه اشتراک وقایع تاریخی و اساطیری) ساده ترین راه است:

کیقباد (شاه) : دیاکو (شاه) ، اپیوه (عزیز) : اوپیته (پدر خوب)، کیکاوس (پادشاه سرزمین چشمه زاران) ملقب به نیرومند: خشتریتی پادشاه پارتوکا (نیرومند پادشاه سرزمین کنار چشمه یعنی کاشان)، فرود سیاوش (ثروتمند نگون‌بخت) : فرائورت (بسیار ثروتمند)، کیاخسار (هوخشتره) : کیخسرو، آخروره آژدهاک (نا ظالم ثروتمند) : آستیاگ (ثروتمند)، لهراسب (تیز اسب) : سپیتمه (هوم) دارای رمه اسبان خوب که داماد و ولیعهد آستیاگ بود و در ولایات جنوب قفقاز حکومت می کرد و مگابرن ویشتاسپ (ویشتاسپ کیانی) و سپیتاک زریادر (به قول هرتسفلد. همان زرتشت سپیتمان) پسران وی بودند و در عهد پدر بزرگشان آستیاگ در ارمنستان و ری و در عهد کوروش در گرگان و بلخ حکومت می کردند و کوروش مادر ایشان آمیتیس دختر آستیاگ را به عنوان ملکه و مادر به دربار برده بود. از این روی در تواریخ و اساطیر تحت نام کتایه و برمایون گاهی برادر خوانده و گاهی پسر خوانده کوروش (فریدون) به شمار می رفتند.

https://www.academia.edu/11795708/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C_The_conformity_of_mythological_Kianists_with_the_Median_Kings_

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.