معنی فراهان (فرمیهن= جایگاه شکوهمند) و آتشکده فردجان (فردُقان)

معنی فراهان (فرمیهن= جایگاه شکوهمند) و آتشکده فردجان (فردُقان)

نام فراهان و آتشکدۀ معروف آن فردجان را به ترتیب به صورت فرا-هَن و فَر-دژ-ان می توان به معنی “محل بسیار شایسته و رسا” و ” جایگاه دژ دارای فر و شکوه” گرفت. چون هیئت مز-دجان این آتشکده نیز به معنی محل دژ بزرگ است. ماگشنسب (آذرگشنسب بزرگ) نامیده شدن آنجا هم به سبب همین معانی این دو نام آن بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.