سلطان سبلان و هرم کوه همان اوشیدم و اوشیدرن اوستا هستند

سلطان سبلان و هرم کوه همان اوشیدم و اوشیدرن اوستا هستند
در زامیاد یشت اوستا به جای کوه هوکر (خوب کنش، سَوَلان) و اوسیندام (اوشیدم، مه سَوَلان، سبلان بزرگ) از زوج نام اوشیدم (سمت دمیدن نور خورشید) و اوشیدرن (سمت غروب خورشید) استفاده شده است که این زوج نام می توانست در مورد زوج کوههای دیگری نظیر قوشاکوه (زوج کوه) غرب کوهستان سبلان و زوج کوههایی در سمت سیستان و هامون و هر آن کوههای بزرگی که در شرق و غرب یکدیگر واقع شده اند، به کار رود. نام دریاچه قله کوه سبلان (هوکر) در اوستا اورویس (مدور) و چشمه سرئین (زیبا) چشمه الهه ناهید معرفی شده است. زوج نام اوستایی اوشیدم، اوشیدرن در سرود فولکلور معروف آذری به شکل کوه اوشیدیم اوشیدیم (کوهستان بسیار سرد) به یادگار مانده است:
“اوشیدیم، اوشیدیم، داغدان آلما داشیدیم” (کالاهایم را از کوه اوشیدم اوشیدرن حمل کردم)
“مندن آلما آلادیلار، منه ظلوم سالدیلار” (کالاهایم را از من گرفته گرفتند به من ظلم نمودند)
…قاناتداندیم اوشماقا (پر در آوردم برای پرواز)/ حق قاپسین آشماقا (برای باز کردن در حقّ)/ حق قاپسی کلیدی (در حق قفل است)/ کلید دوه بوینی ندا (کلید از گردن شتر آویزان است)/ دوه گیلان یولیندا (شتر در راه گیلان است)/ گیلان یولی سربسر (راه گیلان سرتاسری است)/ ایچینده میمون گزر (درمیان آن میمونها می گردند)….
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.